SUTINA

SUTINA Značajni krajobraz Sutina obuhvaća dio toka potoka Sutine s atraktivnim strmim i pošumljenim kanjonom i širim okolnim područjem. Od vegetacijskog pokrova valja istaći, pored sastojine crnog bora, i značajnu sastojinu bukve. Inače, s obzirom na dubinu kanjona, u rasporedu vegetacijskih pojasa vidi se inverzija s obzirom na temperaturu. Općenito, vegetacija je vrlo bogata vrstama […]

RUDA

RUDA Značajni krajobraz Ruda obuhvaća izvori gornji kanjonski dio toka rječice Rude, lijeve pritoke Cetine u triljskom kraju. Cijela je rijeka dosta antropogeno utjecana, pa čak niti zaštićeni dio nije sasvim lišen ljudskih intervencija, ali je ipak atraktivan zbog kratkog kanjona kojim protječe. Izlaskom iz kanjona rijeka napušta i značajni krajobraz. S obzirom na čistoću […]

DOLINA BLACA

DOLINA BLACA Bujična dolina urezana u vapnenoj podlozi s kanjonskim liticama i do 200 metara dubokim. Vegetacija je manje-više eumediteranska, uz što valja posebno istaći i vegetaciju stijena na liticama, predstavljenu kroz stenoendemičnu zajednicu portenšlagije i portenšlagova zvončića. Antropogeni element krajobraza nastalog tradicijskom poljoprivredom, također krajobrazno vrijedan, danas je prilično beznačajan, uslijed jako dugog razdoblja […]

PROLOŠKO BLATO

PROLOŠKO BLATO Poplavno polje u kršu. To je dio polja, koji je nasipom odvojen od drugog dijela, koji više ne predstavlja poplavno područje. Zaštićeno je kao krajobraz, premda treba sve više obraćati pozornost na bioraznolikost. Manji dio područja je stalno i duboko jezero, a onaj veći, poplavni, ima vodu u dijelu godine, do 7-8 mjeseci, […]

IMOTSKA JEZERA – GAJ

IMOTSKA JEZERA – GAJ Značajni krajobraz Imotska jezera – Gaj se prostire sjeverno od grada i obuhvaća i oba jezera. Može se reći da se sastoji od dvije cjeline. Prva, ujedno i povijesno vrednija, je istočni dio značajnog krajobraza, koji ima parkovne elemente, premda danas nije u najboljem stanju. To je područje zasađeno crnim borom […]

VIDOVA GORA

VIDOVA GORA Vidova gora je najviši vrh Brača i svih hrvatskih otoka. Ime je dobila po crkvici svetoga Vida, od koje danas postoje tek ostatci, a u pučkoj se predaji planina povezivala i sa staroslavenskim legendama i božanstvima, kao što je Svevid. Značajni krajobraz obuhvaća šire područje od cca 1880 ha. Veći dio tog središnjeg […]

ZEČEVO

ZEČEVO Otočić Zečevo kod mjesta Vrboske na Hvaru ime je vjerojatno dobio po nekad brojnoj populaciji zečeva, ali to je tek pretpostavka. Sam je otok u relativno očuvanom prirodnom stanju jer nije naseljen, niti na koji drugi način korišten, osim ekstenzivnih turističkih posjeta radi kupanja. Nekad je na njemu postojao manji ugostiteljski objekt i turizam […]

ŠĆEDRO

ŠĆEDRO Otok Šćedro je većinom pod vegetacijom makije i alepskog bora, i ta je vegetacija svakako raširenija nego nekad, dok je poljoprivreda bila intenzivnija – ispaša blaga, čak i uzgoj žitarica. Zaštićene uvale sjeverne strane su turistički atraktivne, a tu su uglavnom i naselja, danas u funkciji turizma, a sa svega nekoliko stanovnika. Ima još […]

PAKLENI OTOCI

PAKLENI OTOCI Pakleni otoci su arhipelag od 19 otoka i hridi pred gradom Hvarom. Pretežan vegetacijski pokrov su makija i alepski bor, pa otoci gledano iz zraka imaju karakterističnu zelenu boju, uz bijeli obrub stijena u supralitoralu. Šljunčane plaže su male i rijetke. Na najvećem otoku postoje tri povremeno naseljena zaseoka. Obale otoka su vrlo razvedene, […]

RAVNIK

RAVNIK Otočić Ravnik pripada skupini od nekoliko otoka i hridi uz jugoistočnu obalu Visa. Nije naseljen, a pokriven je uglavnom vegetacijom eumediteranske makije uz primjese alepskog bora. Na njemu se gnijezde galebovi klaukavci i čiope. Autor fotografija: Branimir Jukić