Testing Site

Ekološka mreža Natura 2000

Ekološka mreža se proglašava u svrhu očuvanja i ostvarivanja povoljnog stanja divljih vrsta ptica i njihovih staništa, drugih divljih vrsta životinja i biljaka i njihovih staništa, kao i stanišnih tipova, od osobitog značaja za Europsku uniju i Republiku Hrvatsku. Područja ekološke mreže obuhvaćaju i područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, osobito močvarna područja od međunarodne važnosti (Zakon o zaštiti prirode).

Društveno-gospodarske aktivnosti nisu zabranjene na područjima ekološke mreže Natura 2000, ali države članice EU moraju zajamčiti da ne dođe do pogoršanja u stanju tog područja i poduzeti mjere očuvanja potrebne za održavanje zaštićenih vrsta i staništa u povoljnom stanju očuvanja ili njihov povrat u takvo stanje.

Svi zahvati unutar područja ekološke mreže Natura 2000 moraju proći kroz postupak procjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu. Postupak se pokreće temeljem predanog zahtjeva i projektno-tehničke dokumentacije nadležnom tijelu, odnosno Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije. Svrha cijelog postupka jest spriječiti nastanak nepovratnih promjena u prirodi.

Površina ekološke mreže Natura 2000 u Splitsko-dalmatinskoj županiji iznosi 280.164,37 ha (cca 20% površine Splitsko-dalmatinska županije) od čega 180.882,53 ha pripada kopnenom dijelu, a 99.281,840 ha morskom dijelu. Na području Županije nalazi se 6 područja očuvanja značajnih za ptice (POP) te 142 područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS). Najvećim dijelom ekološke mreže na području Splitsko-dalmatinske županije upravlja Javna ustanova MORE I KRŠ.

Skip to content